برنامه ریزی دستی مرکز کنترل پراتیکا

برنامه ریزی دستی حرکت جک ها در مرکز کنترل پراتیکا :

توسط دکمه A وارد منوی (PA) شوید و توسط دکمه B زمان باز شدن و بسته شدن هر لنگه (O1 O2 C1 C2 ) زمان کند شدن ( A1 A2 b1 b2 ) را بصورت مجزا تنظیم کنید . برای مکانهایی که خارج از حد هستند یعنی در هنگام بسته شدن دربها حرکت نامنظم (مانند لگد زدن) دارند می توان توسط پارامتر های (t1 t2 c1 c2 ) سرعت آهسته اولیه برای باز و بسته شدن تنظیم کرد. یعنی ابتدا جک یک به اندازه زمان t1 با دور آهسته n3 و به اندازه زمان O1 بادور تند (ماکزیمم سرعت) و در انتها به اندازه زمان A1 با دور آهسته n1 باز می شود. در سیکل بسته شدن جک یک به اندازه زمان c1 با سرعت آهسته  n3و به اندازه زمان C1 با دور تند (ماکزیمم سرعت) و به اندازه زمان b1 با سرعت آهسته n1 بسته می شود.

برای جک دو ، به اندازه زمان t2 با دور آهسته  n4و به اندازه زمان O2 با دور تند (ماکزیمم سرعت) و در انتها به اندازه زمان A2 با دور آهسته n2 باز می شود. در سیکل بسته شدن جک دو به اندازه زمان c2 با سرعت آهسته n4 و به اندازه زمان C2 با دور تند (ماکزیمم سرعت) و به اندازه زمان b2 با سرعت آهسته n2 بسته می شود.

در مورد دربهای تک لنگه فقط جک یک و پارامترهای مربوطه به آن در دسترس خواهند بود.

(مراحل تنظیم به صورت چارت در صفحه آخر آمده است ).

سرعت حرکت آهسته را توسط منوهای n2 n1 می توان تنظیم کرد. لازم به ذکر است که این پارامترها 6 سرعت متفاوت برای جکهای متفاوت ایجاد میکند و به صورت خطی عمل نمیکنند. عدد پیش فرض این پارامتر عدد 2 هست که نرم ترین سرعت آهسته را تعبیه میکند. در n1=1 یا n2=1 سرعت آهسته با سرعت اصلی یکسان میگردد. در 3 سرعت آهسته از حالت 2 بیشتر است که معمولا برای جک هایی که سرعت آهسته کم قدرت دارند استفاده میگردد.

سرعت استارت اولیه در بسته شدن را (سرعت سوم) توسط منوهای n3 n4 می توان تنظیم کرد.

در صورت نیاز به حالت بسته شدن خودکار پارامتر (AC) را با تخصیص عدد بر حسب دقیقه میتوان فعال کرد (مثلا عدد 1.5 یعنی یک و نیم دقیقه) . با صفر کردن این پارامتر عملیات بسته شدن خودکار حذف می گردد. برای بسته شدن درب ها پس از عبور از چشمی می توان پارامتر (Cp) را برحسب ثانیه تنظیم کرد. در صورت صفر کردن این پارامتر این عملیات ملغی می گردد.

توسط Od (Open Delay) تاخیر در بازشدن درب 2 را می توان تنظیم کرد که زمان اولیه آن 2 ثانیه می باشد.

توسط Cd (Close Delay) تاخیر در بسته شدن درب 1 را میتوان تنظیم کرد که زمان آن بین 0 تا 99 ثانیه می باشد.

توسط پارامتر pd (Pedestrain) می توان حالت تک لنگه را در صورتی که یکی از دکمه های ریموت را به کانال Lb معرفی کرده باشید، فعال نمود. توسط پارامتر Pt میتوان میزان باز شدن درب 1 را بر حسب دهم ثانیه تنظیم کرد. عددی که به این پارامتر تخصیص می دهیم از کل زمان باز شدن کسر می گردد. مثلا اگر Pt=5.0 باشد زمان 5 ثانیه از کل زمان بازشو کسر می گردد.

توسط پارامتر CS (Kick Back) میتوان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب یک یا هر دو درب ، و زمان آنرا توسط پارمتر St برحسب دهم ثانیه تنظیم نمود. این پارامتر جهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل برقی استفاده می گردد. اگر این پارامتر صفر باشد عملکرد ملغی می گردد.

توسط پارامتر rS (Reverse Stroke) میتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت روی درب 1 را فعال نمود. این مد جهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعبیه شده است.

توسط پارامتر bL (BackLash) میتوان زمان پس زدن دربها را پس از بسته شدن بر حسب ثانیه تنظیم کرد.

نکته: برای ذخیره تغییرات ایجاد شده در پارامترها ، باید به آخرین پارامتر SA ، در زیر منو Pr رفته و با فشردن دکمه C تغییرات را ذخیره کنید. با این کار عبارت SA  سه بار همراه فلاشر چشمک می زند و از تنظیمات خارج می شود.

روش کار:

پس از دریافت فرمان استارت ، ابتدا ورودی چشمی تست میشود اگر چشم به سیستم وصل نباشد پیغام PH صادر می گردد . تست اولیه چشمی در منوی PC قابل غیر فعال کردن است.

هنگامی که چشمی خراب می شود پیغام PH ظاهر می گردد و مانع باز شدن درب می گردد. و یا اگر درب باز است مانع بسته شدن می گردد. اگر پس از فرمان استارت توسط ریموت ، فلاشر 2 بار چشمک زد و درب باز نشد این بدان معنا است که چشمی خراب است . در این لحظه با فشردن نگه داشتن 10 ثانیه ریموت کنترل (کانال یک) چشمی فقط یکبار از مدار خارج می گردد و اجازه باز شدن یا بسته شدن را می دهد.

پس از عملیات تست چشمی ، ابتدا موتور 1 و سپس موتور 2 (در صورت صفر نبودن پارامتر od ، در غیر اینصورت همزمان) شروع به حرکت می کنند و پس از رسیدن به زمان) (O1- a1 )برای درب یک) به دور آهسته می رود. اگر پارامتر Sp (Stop) فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته یک ثانیه توقف می کند سپس ادامه حرکت با دورآهسته انجام می شود. اگر قبل از به اتمام رسیدن زمان حرکت ، دوباره فرمان استارت اعمال شود )در صورت صفر بودن پارامتر (nP باعث متوقف شدن دربها می گردد و فرمان مجدد باعث حرکت دربها در جهت عکس می شود.

هنگامی که دربها باز می باشند زمان توقف ( Pause ) در صورت فعال بودن حالت AC آغاز می گردد. در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده اگر شئ جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز می گردد. اگر AC=0 باشد سیستم منتظر فرمان مجدد می ماند. اگر پارامتر  Cp (close after photo )فعال باشد پس از عبور از چشمی پس از زمان تعیین شده در پارامتر (Cp) بر حسب ثانیه ، درب به طور خودکار بسته می شود. توسط پارامتر (dP) میتوان تاخیر عملکرد چشم را بر حسب دهم ثانیه برای تمیز دادن انسان از اتومبیل ، تنظیم کرد. در همین حالت اگر کانال سه (LC) توسط ریموت معرفی شده باشد (مد اثاث کشی) با فشرده نگه داشتن دکمه ریموت به مدت 5 ثانیه سیستم قفل می شود و با هیچ فرمانی درب بسته نمی شود و نمایشگر علامت (LO) را نمایش می دهد و فلاشر خاموش می شود. با فشردن مجدد کلید ریموت (کانال سه) به مدت 5 ثانیه سیستم از قفل در میاید و دوباره فلاشر روشن می شود. از این مد برای اسباب کشی میتوان استفاده کرد.

در هنگامی که دربها باز هستند، با انتخاب پارامتر CO میتوان نوع فرمان بستن را انتخاب کرد. اگر CO=0 باشد بستن فقط از طریق چشمی و تایم فراموشی امکان پذیر هست . اگر  CO=1باشد بستن از طریق چشمی و تایم فراموشی و ریموت امکان پذیر هست. این پارامتر و پارامتر nP برای مکانهایی که از اکسس کنترل استفاده می کنند کاربرد دارد.

پس از دریافت فرمان برای بسته شدن اگر شئ جلوی چشم باشد دربها حرکت نمی کنند و علامتPH به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان می گردد.

در هنگام بسته شدن دربها اگر شئ جلوی چشم بیاید دربها متوقف می گردند و پس از 1 ثانیه در جهت باز شو شروع به حرکت می کند.

در هنگام باز و بسته شدن نمایشگر مسافت طی شده را نمایش می دهد .

در لحظه فشار نهایی در صورت فعال بودن علامت CS و برای اجرای عملیات پس زدن (Backlash) علامت bL نمایان می گردد.

در هنگام StandBy نمایشگر خاموش می شود و نقطه آن در حالت چشمک زن می ماند.

حالت هیدرولیک :

با فعال سازی پارامتر HY در منوی پارامترها و اختصاص زمان برحسب ساعت به این پارامتر ، مد هیدرولیک فعال می گردد. این مد زمانی که از جک هیدرولیک استفاده می کنید کاربرد دارد. پس از فعال سازی، درهنگامی که دربها بسته هستند پس از گذشت زمانی که برای این پارامتر تعریف شده یکبار موتورها در جهت بسته شدن به مدت 3 ثانیه روشن شده و خاموش می گردند. این عمل باعث می گردد که در مکانهای کم تردد به مرور زمان فشار روغن در جکها افت نکند.

تست ورودی ها (It) :

از این منو برای تست فرامین ورودی استفاده می گردد. ابتدا توسط کلید A روی حالت (input test)  Itمی رویم و توسط کلید B وارد این مد می شویم. پس از تحریک هر یک از ورودی ها دیجیت مربوطه به آن روی سون سگمنت نمایش داده می شود. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مد خارج شد.

تست جکها (Jt) :

گاهی اوقات لازم است که هر یک از جکها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی ببریم. معمولا برای این کار جکها را خلاص می کنند و در موقعیت مورد نظر دوباره درگیر می کنند. در این برد میتوان به جای خلاص کردن جکها از مد Jt (Jack Test) استفاده کرد . ابتدا توسط کلید A روی Jt می رویم و با کلید B وارد این مد می شوید ، پس از ورود نمایشگر مقدار U1 که معرف جک 1 می باشد را نمایش می دهد ، حال با فشردن کلید C ، درب 1 با سرعت تند باز می شود و پس از رها کردن کلیدها متوقف می شود و با فشردن کلید D درب 1 بسته می شود و با رها کردن کلید متوقف می گردد. با زدن کلید (B)  روی برد مقدار U2 نمایش داده می شود و همین اعمال برای درب 2 انجام می شود. با زدن کلید (A)  روی برد می توان از این مد خارج شد.

نمایش تعداد کارکرد دستگاه:

سیستم دارای یک شمارشگر 4 رقمی است که معرف تعداد کارکرد دستگاه می باشد. برای نمایش برق برد را قطع کنید . دکمه C روی برد را فشرده نگه دارید و برق را وصل کنید. بعد از نمایش ورژن و تست اولیه مدار ، ابتدا دو رقم صدگان و هزارگان نمایش داده می شود و سپس رقم یکان و دهگان. بعنوان مثال عدد 1234 بصورت ابتدا 12 و سپس 34 نمایش داده می شود.

در صورت بروز هر مشکل از دستکاری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج می گردد.