راهبند | راهبند اتوماتیک | راهبند پارکینگ

راهبند میله ای |راهبند بازویی |راهبند اهرمی

راهبند ستونی | راهبند بولارد

راهبند زنجیری

نگهدارنده جای پارک|پارکینگ بند|قفل پارکینگ